Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Noticias
  • Mocions i acords del darrer Ple Ordinari celebrat per l’Ajuntament de l’Arboç el dijous 28 de juliol de 2022
Noticia

Mocions i acords del darrer Ple Ordinari celebrat per l’Ajuntament de l’Arboç el dijous 28 de juliol de 2022

l'Arboç 
Aquestes són les mocions presentades i els resultats del darrer Ple Ordinari celebrat el dijous 28 de juliol de 2022:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI 4/22 DE DATA 26 DE MAIG DE 2022

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

2. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 5/2022, DE DATA 7 DE JULIOL DE 2022

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

3. EXP. NÚM. 1183/2022. MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

4. EXP. NÚM. 1548/2022. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER L'ARBOÇ PEL DESDOBLAMENT DEL GRUP DE P1 DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MINYONS DE L'ARBOÇ

Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 4,(Junts, Cup 1 regidor CLAM) En contra: 7 (PSC), Abstencions: 1 (1 REGIDOR clam), Absents: 0

5. EXP. NÚM. 1549/2022. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER L'ARBOÇ PER LA GRATUÏTAT DE LA PISCINA MUNICIPAL EN PERÍODES D'ONADA DE CALOR

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

6. EXP. NÚM. 1553/2022. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

7. EXP. NÚM. 1556/2022. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER L'ARBOÇ PER IMPLANTAR EL DISC HORARI A LA ZONA BLAVA DEL MUNICIPI

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

8. EXP. NÚM. 1558/2022. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER L'ARBOÇ PER LA SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES BONIFICACIONS EXISTENTS A LES ORDENANCES FISCALS

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

9.-EXP. NÚM. 1096/2017. RATIFICAR L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATA 30/06/2022 D'APROVACIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESIDUS.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 7 (PSC), En contra: 0, Abstencions: 5, (CLAM, CUP, JUNTS) Absents: 0

10. EXP. NÚM. 1628/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET 2022/0437 SOBRE ASSIGNACIÓ AREES DE GOVERN AL NOU REGIDOR

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

11. EXP. NUM 2092/2021. APROVACIÓ RETORN GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINANCER, MODALITAT RENTING, DE CINC EQUIPS D'IMPRESSIÓ A REPRO-VALLES SL

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

12. EXP. NÚM. 425/22 APROVACIÓ ANNEX CONVENI DIVERSOS PROJECTES AMB EL CCBP AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA. (EXERCICI 2022).

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 9,(PSC, CLAM) En contra: 0, Abstencions: 3 (CUP, JUNTS) Absents: 0

13. EXP. 439/22 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE L’ARBOÇ, NÚM. 16 RESPECTE L’ÚS COMERCIAL I ELS USOS DE LA CLAU 4a5

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 9 PSC, CLAM), En contra: 0, Abstencions: 3,(CUP, JUNTS) Absents: 0

14. EXP. NÚM. 913/2022. APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2021

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 7(PSC) En contra: 0, Abstencions: 5 (CLAM, CUP, JUNTS), Absents: 0

15. EXP. NÚM. 1503/2022. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D'INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 9 (PSC, CLAM), En contra: 0, Abstencions: 3 (CUP, JUNTS), Absents: 0

16. EXP. NÚM. 1545/2022. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7/22. SUPLEMENT DE CRÈDIT

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 9 (PSC, CLAM), En contra: 0, Abstencions: 3, (CUP, JUNTS) Absents: 0

17. EXP. NÚM. 481/2022. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment